Ви тут

Контент

Вимоги до представлення наукових статей у збірник наукових праць “Економіка транспортного комплексу”

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. До друку приймаються статті, написані українською або російською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання.

1.2. Стаття має містити наступні структурні елементи наукової статті: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання поставленої проблеми, і на які спирається автор, виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується подана до редакції стаття;невирішені складові загальної проблеми, яким присвячується стаття;формулювання цілей статті (постановка завдання);виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;висновки з даного дослідження й перспективи подальших досліджень у цьому напрямі; література. В тексті статті повинні бути виділені жирним вищезазначені курсивом елементи.

2. МЕТАДАНІ

2.1. Стаття обов’язково має містити метадані, до яких відносяться:

а) прізвище та ініціали автора(-ів);

б) науковий ступінь автора(-ів);

в) місце роботи або навчання (повністю);

г) назва статті;

д) анотація (обсяг має складати не менш 500 знаків, анотація англійською мовою - не менше, як 1800 знаків);

е) ключові слова (не менше 5, але не більше 8).

2.2. Наявність повного обсягу метаданих є обов’язковою умовою.

2.3. Усі метадані подаються трьома мовами – українською, російською та англійською.

2.4. Метадані публікуються в збірнику та зберігаються у відповідних вітчизняних і закордонних інформаційних та наукометричних базах. 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  АНОТАЦІЇ

Анотація до статті має бути структурованою, оригінальною, інформативною та обов'язково включати наступні дані:

  1. Предмет, мету та завдання статті

Приклад: "Незважаючи на значну кількість дискусій, що стосуються  проблем підвищення якості транспортного обслуговування, досі мало уваги приділялося визначенню якості окремих бізнес-процесів пропозиції та надання автотранспортних послуг."

     2.  Метод чи методологію проведення роботи

Приклад: "... базуючись на методиці побудови графів ..."

     3. Результати роботи

Приклад: "В статті отримала подальший розвиток методика оцінювання бізнес-процесів ..."

     4. Галузь використання результатів. Практична значимість.

Приклад: " .. дозволяє автотранспортним підприємствам підвищити рівень конкурентоспроможності за рахунок ..."

     5. Висновки

Приклад: "Отримані результати, що полягають в ..., дозволяють здійснювати подальші дослідження питань .."

4. ІНША ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ

4.1. Разом зі статтею автор(-и) мають надати контактну інформацію для вирішення можливих питань: телефони  та e-mail (ніде не публікується).

4.2. Для авторів, які мешкають за межами м. Харкова, контактна інформація також має містити повну поштову адресу для відправки авторського примірника журналу.

4.3. Якщо стаття має одноосібного автора, який не має наукового ступеню, окремо від файлу статті має бути надано в графічному форматі рецензію наукового керівника, засвідчену підписом та печаткою. При наявності у одного зі співавторів наукового ступеню рецензія не потрібна.

4.4. Наявність УДК та списку літератури є обов’язковим.

5. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

5.1. Стаття приймається тільки у вигляді одного файлу: текст – у форматах .doc або docx;

5.2. Текст статті має бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 16, міжрядковий інтервал – 1, поля сторінки: верхнє –  3,0 см; нижнє – 2,2 см; праве та ліве – 2,2 см. Абзац – 1,25 см.

5.3. Обсяг статті має складати не менше 6 сторінок, включаючи таблиці, графіки, рисунки, а також список літератури. 

5.4. Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ 7.1:2006.

5.5. Стаття має бути оформлена у наступному порядку: - у лівому верхньому куті вказується індекс УДК (розмір шрифту – 16); -  через один інтервал нижче – прізвище (прописними літерами) та ініціали автора(-ів), його(їх) науковий ступінь (розмір шрифту – 16); - на наступному рядку вказується місце роботи  (розмір шрифту – 16, курсив); - через один інтервал нижче друкується заголовок статті (розмір шрифту – 16, жирний, прописні літери); - через один інтервал з абзацу друкується анотація (не менше 500 знаків, англійською мовою - не менше, як 1800 знаків)  - розмір шрифту – 12, курсив. Слово «Анотація» виділяється жирним шрифтом. - через один інтервал з абзацу вказуються ключові слова (не менше 5, але не більше 8) – розмір шрифту – 12, курсив. Слово «Ключові слова:» виділяється жирним шрифтом. Мова метаданих має відповідати мові статті (російська чи українська). Далі через один інтервал подаються зазначені метадані російською (якщо оригінал статті написаний українською мовою) та англійською мовами. Їх друк та оформлення здійснюються в тому ж порядку. Після оформлення метаданих трьома мовами через один інтервал надається текст статті за  елементами згідно з вимогами МОН України. Використана автором література наводиться загальним списком у кінці статті 14 шрифтом. Посилання на відповідні джерела, вміщені у списку літератури, надаються в тексті статті у квадратних дужках. 

6.  ФОРМУЛИ

Формули мають бути виконані в загальноприйнятій математичній символіці в редакторі MathType або Microsoft Equation. Символи формул повинні мати наступні розміри (в налаштуваннях редактору в меню РОЗМІР – ВИЗНАЧИТИ): звичайний – 16 пт, крупний індекс – 10 пт, невеликий індекс – 8 пт, крупний символ – 18 пт, невеликий символ – 14 пт. Формули розташовуються в центрі рядка, без абзацу, порядковий номер формули – з правого боку сторінки у круглих дужках. Перед та після формули – інтервал 10 пт. Пояснення після формули пишеться так: де … -  з нового рядка без абзацу.

7. БУКВЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Літери грецького та російського алфавітів, римські та арабські цифри, а також математичні функції мають прямий нарис. Наприклад: sin, Пзар, max. Букви латинського алфавіту мають курсивний нарис, наприклад: hi+1, Vmin.

8. РИСУНКИ ТА ГРАФІКИ

Рисунки, виконані в графічних редакторах, сумісних з Word, розміщуються в тексті без обтікання. Назва рисунку розміщується під ним по центру, без абзацу, жирним шрифтом, розмір шрифту – 14. Наприклад: Рис.1. Потрійна природа поняття

9. ТАБЛИЦІ

Таблиця має заголовок «Таблиця» - розмір шрифту – 14, курсив, вирівнювання з правого краю з номером без крапки. На наступному рядку по центру, без абзацу розміщується назва таблиці, розмір щрифту – 14, жирний, без крапки в кінці. Перед заголовком  «Таблиця» та після  закінчення таблиці повинен бути інтервал. Наприклад:

Таблиця 1

Показники роботи автомобілів на маршруті 

Продовження табл. 1

10. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

(усі прізвища, назви організацій та інші відомості умовні) (Шрифт Тіmes New Roman; розмір шрифту – 16; міжрядковий інтервал – 1; поля: верхнє –  3,0 см; нижнє – 2,2 см; праве та ліве – 2,2 см. Абзац – 1,25 см)

УДК 661.65

ПЕТРОВ О.І., докт. екон. наук, СИДОРОВ М.П., канд. екон. наук,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ  РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. На сьогодні процес управління розвитком підприємств потребує суттєвого удосконалення …(не менше 500 знаків, шрифт - 12)

Ключові слова: стратегія, автотранспортне підприємство, розвиток…(не менш 5, але не більш 8; шрифт - 12)

(Метадані оформлюються трьома мовами) 

Постановка проблеми. Як показує світова практика, забезпечення високої конкурентоспроможності в країні і стабільного економічного зростання……

Висновки. Таким чином, було визначено… 

Література 

1. Есипов В.Е. Оценка бизнеса / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, В.В. Терехова. – 2-е изд. – С.Пб. : Питер, 2008. – 464 с.

...

12. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса : учеб. / С.В. Валдайцев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Проспект, 2008. – 576 с.

Кінець прикладу.

Головний редактор збірника О.М. Криворучко 

Колонка Контенту