Ви тут

Випуск 27

06/18/17 10:09

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ РОБІТ ОРГАНІЗАЦІЙ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор: Догадайло Я.В., канд. екон. наук

УДК  625.76:658.15

С. 128-142. 

У даній статті здійснено класифікацію методів калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за трьома ознаками, що доповнюють одна одну та забезпечують виконання певної передумови здійснення процесу управління витратами.

Також наведено основні результати, одержані автором шляхом виконання визначеної мети дослідження. Основна мета полягала в обґрунтуванні методу калькулювання собівартості робіт з експлуатаційного утримання, ремонту, будівництва та реконструкції автомобільних доріг, який необхідно використовувати сучасним організаціям дорожнього господарства згідно з вимогами управління витратами в умовах ринку та одержання релевантної інформації для прийняття управлінських рішень. Вимоги полягають у забезпеченні можливості виконання запропонованим методом кожної функції контролінгу з урахуванням специфіки дорожнього господарства. У роботі одержав подальший розвиток процес калькулювання собівартості дорожніх робіт шляхом застосування методу «Позамовний усічений стандарт-кост». Для надання можливості практичного застосування запропонованого методу було визначено послідовність дій з калькулювання собівартості дорожніх робіт та формування фінансового результату організації. Для обґрунтування методу було використано такі методи дослідження, як абстрагування, логіко-теоретичне узагальнення, порівняння, моделювання, формалізація, дедукція та індукція. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані керівниками організацій дорожнього господарства або їх заступниками з економічних питань, які зацікавлені у підвищенні ефективності роботи організацій.

Ключові слова: витрати, собівартість, калькулювання, метод калькулювання, контролінг, функції контролінгу, дорожнє господарство.

Догадайло Я.В., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
11_07.pdf199 K
Випуск 27

Колонка Контенту