Ви тут

Випуск 26

06/17/17 20:32

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Автор: ПИПЕНКО І.С., канд. екон. наук

УДК 658.011.12

С. 89-105.

Розглянуто теоретичні положення щодо встановлення об’єкта управління потенціалом підприємства згідно із системно-кібернетичним підходом. Основною метою статті є обґрунтування моделі потенціалу підприємства як об’єкта управління. Встановлено склад і структуру об’єкта при управлінні потенціалом підприємства шляхом розробки контекстної та декомпозиційних діаграм. Запропоновану модель процесу формування та використання потенціалу підприємства наведено у вигляді послідовності пов’язаних підпроцесів: виявлення області виникнення ресурсів підприємства, умов доступу та сфери їх застосування; генерування альтернативних варіантів ресурсного наповнення елементів потенціалу підприємства; вибір одного варіанта або поєднання декількох з них, балансування потенціалу, реалізація потенціалу як результату взаємодії його елементів; визначення рівня його використання тощо. Удосконалену модель побудовано на основі процесного підходу з використанням методології структурного аналізу IDEF0.

Ключові слова: потенціал, ресурси, зусилля, елементи, процес, управління, об’єкт управління.

ПИПЕНКО І.С., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
7_01.pdf217 K
Випуск 26

Колонка Контенту