Ви тут

Випуск 23

05/22/17 14:23

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ІМІДЖ» І «РЕПУТАЦІЯ» ПІДПРИЄМСТВА

Автор: ФЕДОРОВА В. О., канд. екон. наук

УДК 339.138

С. 66-76.

Розглянуто сутність понять «імідж» і «репутація» підприємства. Основною метою дослідження є встановлення співвідношення між ними. На основі аналізу літературних джерел виділено основні підходи до співвідношення понять «імідж» і «репутація»: відповідно до першого поняття «імідж» і «репутація» – це синоніми, а до другого – вони не є синонімами, при цьому співвідносяться таким чином: а) імідж – це складова репутації; б) репутація – це складова іміджу; в) репутація є наслідком іміджу, реакцією на нього; г) імідж і репутація співвідносяться між собою як форма та зміст.

Вивчено етимологію понять «імідж» і «репутація», за результатами якої встановлено, що ключовим під час визначення іміджу є слово «образ», а репутації – «думка», «оцінка».

На основі використання системного підходу, теоретичних узагальнень проведено порівняльний аналіз досліджуваних понять за такими ознаками: родове поняття, спосіб формування, ступінь відображення реальних характеристик підприємства, рівень об’єктивності, інструмент формування, спрямованість впливу, період формування (втрати), мета і черговість формування, а також ступінь раціональності.

Доведено, що імідж і репутація підприємства співвідносяться між собою як форма та зміст. Тобто імідж характеризує заявлену позицію підприємства і являє собою цілеспрямовано формований у свідомості цільових груп образ, а репутація – об’єктивно сформовану у цільових груп думку про діяльність підприємства, що отримала підтвердження практикою.

Чітке розуміння сутності іміджу підприємства та його відмінностей від репутації значною мірою полегшить роботу з його створення і поліпшення.

Ключові слова: співвідношення понять, імідж підприємства, репутація підприємства, спільні ознаки, відмінні ознаки.

ФЕДОРОВА В. О., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
06_03.pdf359 K
Випуск 23

Колонка Контенту