Ви тут

Контент

Рецензування

Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в Збірнику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

У рецензії висвітлюються такі питання:

  • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
  • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам Збірника;
  • чи має зміст статті певну новизну;
  • чи відповідає стаття науковому рівню Збірника;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
  • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). Анонімність рецензентів гарантується редакцією Збірника.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці за проблематикою, яка заявлена у статті. Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера Збірника, в якому розміщена рецензована стаття.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до Вимог, які пройшли первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на доопрацювання.

Термін рецензування – 1 місяць з моменту одержання статті.

Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції у складі: головного редактора, заступника головного редактора та відповідального секретаря. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

Рішення редакції направляється авторові(-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Порядок рецензування статей

Усі наукові статті, що поступили в редакцію нашого збірнику, підлягають обов'язковому рецензуванню. Розв'язок про публікацію ухвалюється редколегією журналу тільки на підставі рецензій, що містять експертні оцінки рецензентів.

У збірнику «Економіка транспортного комплексу» використовується двоступінчасте рецензування:

Одностороннє сліпе рецензування (рецензент знає, хто автор статті, автор статті не знає, хто рецензент). Це рецензування здійснюється чинностями членів редколегії збірника, або сторонніми фахівцями з бази експертів-фахівців (рецензентів), з доручення редакції.

«Відкрите» рецензування, при якому автор і рецензент знайомі один з одним. Такий порядок дозволяє авторові внести виправлення на етапі підготовки статті, відстояти перед рецензентом свою точку зору, звернутися до унікального фахівця, що працює в тій же галузі.

Етапи рецензування:

1. Головний редактор збірника виписує направлення на рецензію статті. Рецензент переважно повинен бути членом редколегії, допускається залучення експертів-спеціалістів, активно працюючих за відповідною тематикою.

Подана наукова стаття попередньо проходить «відкрите» рецензування, тобто автор самостійно проходить процедуру рецензування своєї статті. Відкрита рецензія обов'язково засвідчується синьою печаткою у відділі кадрів за місцем роботи рецензента.

Зміст відкритої рецензії не є визначальним для редакції, однак, він береться до уваги при рецензуванні в редакції. У випадку виникнення спірних питань, виявлення в статті плагіату та в інших виняткових випадках, редакція збірника може зв'язатися з фахівцем, що провадив відкрите рецензування.

2. Стаття надходить на одностороннє сліпе рецензування до рецензента з направленням. На рецензування відводиться 10-денний термін.

Бланк рецензій має бути тільки встановленого в університеті зразка.

Рецензентам не дозволяється робити копії статей для своїх потреб. Вони не повинні використовувати знання про зміст роботи до її опублікування у своїх власних інтересах.

Рецензії засвідчуються в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент. Усі рецензенти ознайомлені з цими положеннями.

3. За результатами рецензування стаття може бути:

а) відхилена; У випадку відмови в публікації статті редакція направляє авторові мотивовану відмову. Не допускаються до публікації: статті, не оформлені відповідно до вимог редакції, автори яких відмовляються від технічної доробки статей; статті, автори яких не виконують конструктивні зауваження рецензента або аргументовано не спростовують їх.

У випадку незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редколегію збірника. За рішенням редколегії стаття може бути направлена на повторне рецензування іншому фахівцеві. При двох негативних рецензіях авторові відправляється мотивована відмова в публікації роботи, завірена головним редактором або його заступником.

б) відіслана авторові на доробку; Стаття, прийнята до публікації, але потребує доробки, направляється авторам із зауваженнями рецензента й редактора. Автори повинні внести всі необхідні виправлення в остаточний варіант рукопису й повернути в редакцію виправлений текст. Після доробки стаття повторно рецензується тим же рецензентом, який зробив критичні зауваження, і редакція ухвалює рішення щодо можливості публікації. Статті, відіслані авторам для виправлення, повинні бути повернуті в редакцію не пізніше, чим через 10 календарних днів після одержання. Повернення статті в більш пізній термін міняє дату публікації.

в) прийнята до публікації; Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про публікацію спірних статей ухвалюється головним редактором збірника або заступником головного редактора.

4. У разі отримання позитивної рецензії на статтю, автор формує інформаційний пакет, який має містити у собі такі документи: роздруківку статті, електронний варіант на СDдиску, витяг з засідання кафедри про доцільність публікації цієї статті, довідку про перевірку на плагіат, рецензію на університетському бланку встановленого зразка, копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію оплаченої квитанції (оригінал квитанції залишається у автора і зберігається 3 роки). Всі документи складаються у прозорий файл.

5. У разі отримання негативної рецензії, автор забирає статтю на виправлення зауважень та доопрацювання рукопису, після чого стаття знову проходить незалежний цикл рецензування.

6. Після рецензування рецензент повертає статтю і інформаційний пакет до редколегії збірника відповідальному секретарю.

Колонка Контенту